1. محسن خلیلی , مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۱۰
 2. محسن خلیلی , چالش های اجرای قانون اساسی در افغانستان , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. محسن خلیلی , کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟ , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. محسن خلیلی , محمدجواد رنجکش , سوده خسروی , لیلا دستغیب , میمنت عطاریانی , علی کافیان صفری , سمیّه نیّر , آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی(کاربست مدلswotدر رفتارشناسی روابط خارجی) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. محسن خلیلی , بررسی و تحلیل چالش های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. محسن خلیلی , بازنمایی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی(انتخاب نهم در چنبره جهانی‌سازی سیاست و اقتصاد) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. محسن خلیلی , کاربست مدل تصمیم گیری جیمز روزنا در پژوهش های تاریخی , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. محسن خلیلی , هواداری ملک الشعرای بهار از اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. محسن خلیلی , قانون اساسی در اندیشه‌ی روشن‌فکران دینی در ایرانِ پساانقلاب اسلامی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. محسن خلیلی , فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید عراق , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. محسن خلیلی , جایگاه نفت در مناسبات خارجی ایران , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. محسن خلیلی , پیشنهاد پنج درس جدید در دوره کارشناسی علوم سیاسی , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. محسن خلیلی , خود / دیگر شناسی در متون تاریخی:خواجه رشیدالدین و جامع التواریخ , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. محسن خلیلی , نظام حقوق اساسی مقایسه ای و دانش مطالعات منطقه ای , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. محسن خلیلی , تاریخ شفاهی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. محسن خلیلی , عباس کشاورز شکری , محمد رادمرد , کیفیت فرضیه ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. محسن خلیلی , راهکارهای بهینه/کاربرد سازی علوم سیاسی:حضور مؤثر در نهادهای تصمیم گیری , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. عباس کشاورز شکری , محسن خلیلی , وضعیت رشته علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد , 0 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. محسن خلیلی , تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. محسن خلیلی , تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. محسن خلیلی , روشنفکری دینی و رنجیدگی خاطر همگانی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. محسن خلیلی , معناشناسی مفهوم سیاست خارجی در روزنامه کاوه , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. محسن خلیلی , نسترن صالح نیا , آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران با استفاده از مدلswot , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. محسن خلیلی , همسانی / ناهمسانی فرضیه و سناریو در پژوهش های علوم سیاسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. محسن خلیلی , مشروطه خواهی در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و سیاحت نامه ابراهیم بیک , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. محسن خلیلی , مفهوم عدالت در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. محسن خلیلی , پندار نادرست در سیاست خارجی ایران , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. محسن خلیلی , آینده شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. محسن خلیلی , ناهمسانی ارزش اسناد تاریخی در گزارش مکتوب رویدادها , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. محسن خلیلی , فهیمه آزموده , پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. محسن خلیلی , بنیان گذاری گروه درس های روش شناسی در دوره کارشناسی علوم سیاسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. محسن خلیلی , کاربست فرضیه در پژوهش های تاریخی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. محمدجواد رنجکش , محسن خلیلی , ناهمانندی برداشت های ذهنی از مفهوم تهدید به منزله عامل واگراییِ کشورهای خلیج فارس , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. محسن خلیلی , فهیمه آزموده , امنیت انرژی ، سیاست خارجی ایران و اتحادیه اروپا , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. محسن خلیلی , دولت / ملت سازی در جهان اسلام: مطالعه موردی مدل مالزی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. محسن خلیلی , کاربست مدل تصمیم گیری جیمز روزنا در پژوهش های تاریخی، مطالعه موردی ایران:ایران دوران قاجاریه , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. محسن خلیلی , دولت الکترونیک درکشاکش با دموکراسی الکترونیک , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. محسن خلیلی , شالوده شکنی انترناسیونالیسم اسلامی در نگرش خبرگان قانون اساسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. محسن خلیلی , رضا دانشمندی , سیدمحسن موسوی زاده جزایری , دموکراسی دیجیتالی، جهانی شدن و فرگشت حقوق بشر آسیب شناسی قانون اساسی ایران , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. محسن خلیلی , نمایندگی/ سخن‌گویی جهان اسلام: چیستی ادعا و کیستی مدعی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. محسن خلیلی , رضا دانشمندی , نسترن صالحنیا , تجربه دولت الکترونیک در ایران :کامیابی ها و ناکامی ها: (مطالعه موردی: پلیس+10 در مشهد) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. محسن خلیلی , مجلس شورای ملی در نقش راهرویی برای بنیادگذاری سلطنت مطلقه: سومین بازنگری در تاریخ تحول قانون اساسی مشروطه , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. محسن خلیلی , بن‌مایه‌یِ دگرگون‌شونده‌یِ ژنومِ ژئوپولیتیک در خاورمیانه‌ی عربی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. محسن خلیلی , تشخص و تمایز علوم سیاسی در دانشگاههای گوناگون:بایستگی های تأسیس مکتبِ خراسان بزرگ در علوم سیاسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. محسن خلیلی , سیدمرتضی حسینی , سیدمحسن موسوی زاده جزایری , تعمیقِ شهر شاد، تقویت شهروندان بانشاط و تلطیفِ کهن الگویِ غمین شهرِ مذهبی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. محسن خلیلی , پیشینه اندیشه دولت متمرکز اقتدارگرا در متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. سمیه زمانی , محسن خلیلی , واکاوی معنایی قطعنامه‌ی 598 , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. محسن خلیلی , روشنفکری دینی و زایش رنجیدگی خاطر همگانی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. محسن خلیلی , دولت اسلامی: پیش شرط اقتصاد اسلامی / توسعه اسلامی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. محسن خلیلی , نقش مجلس شورای ملّی دوره‌ی چهاردهم در پایان بحران آذربایجان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. محسن خلیلی , نبردِ مرگ و زندگی: جست‌وجویِ راهی برای ماندگاریِ تاریخ , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. محسن خلیلی , پایه ی اخلاقیِ کناکنش ها در سیاست خارجی: منافع ملّی یا ایده نولوژی؟ , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. محسن خلیلی , نشانگان مشروطه خواهی در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و سیاحتنامه ابراهیم بیک , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. محسن خلیلی , نمانام باژگونه در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. محسن خلیلی , بُن‌پار‌های جغرافیایی در قوانین اساسی جدید، مطالعه‌ی موردی: افغانستان و عراق , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. محسن خلیلی , شیعیان در فرآیندِ نوینِ قانونِ اساسی‌سازی، مطالعه موردی: قانون اساسی افغانستان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. محسن خلیلی , نوشین خلیلی , پارسی‌گردانیِ انگارگانیِ واژ‌ه‌گان سیاسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. محسن خلیلی , آفرینشِ نشان‌ویژه‌یِ صلحِ ایرانی (Pax Irannica) در سیاست خارجی ایران , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. محسن خلیلی , فراتحلیلِ مضمونِ انتخابات در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. محسن خلیلی , فراتحلیلِ مضمونِ دوستی/ دوستانِ سیاست خارجی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 61. محسن خلیلی , نقش‌مایه‌های چندگانه‌ی مجلس شورای ملّی دوره‌ی چهاردهم در بحران آذربایجان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 62. محسن خلیلی , بازنگری درس های تاریخ‌پایه در دوره کارشناسی علوم سیاسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 63. محسن خلیلی , بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 64. محسن خلیلی , رضا دانشمندی , همسانی/ناهمسانیِ فرضیه/ سناریو در پژوهش‌ِ علوم‌سیاسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 65. محسن خلیلی , هشدارهای نهفته در نشانه های چندگانه راه جدید ابریشم , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 66. محسن خلیلی , نشانگان مشروطه‌خواهی در سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی و سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیک , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 67. محسن خلیلی , نظریه‌ی سیاسیِ یک سازمانِ اطّلاعاتی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 68. محسن خلیلی , رویکرد تاریخی به آسیب‌شناسی روند توسعه‌ی سیاسی در ایران , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 69. محسن خلیلی , پیدایی و پایایی تئوریک انقلاب اسلامی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 70. محسن خلیلی , نسترن صالح نیا , آینده‌شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران با استفاده از مدل SWOT، سیاست‌خارجی ایران در افغانستان پس از تهاجم آمریکا , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 71. محسن خلیلی , مدیریت شهری و انتخاب شهردار , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 72. محسن خلیلی , دردسرسازیِ تاریخ در برساختنِ سیاست‌خارجی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 73. محسن خلیلی , پارسی‌گردانیِ آشفته‌سازِ Constitution , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 74. محسن خلیلی , من دولت تعیین می‌کنم! من تو دهنِ این دولت می‌زنم! , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 75. محسن خلیلی , دگری عثمانی در تاریخ نویسی قاجار , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 76. محسن خلیلی , رهگذار تاریخی و لحظه‌های سازنده در فرآیندِ دولت‌سازیِ پساانقلاب اسلامی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 77. محسن خلیلی , اندرباب چرایی انفعال قاجاران در روابط خارجی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 78. محسن خلیلی , بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 79. محسن خلیلی , علوم سیاسی حرف ندارد! علوم سیاسی حرف دارد!: علم سیاست یا علوم سیاسی؟ , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 80. محسن خلیلی , دشواره‌ها و دشواری‌ها‌ی دوباره‌خوانی امام خمینی در بازخوانیِ تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹